MONITORING SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2014 BOL UZATVORENÝ 20. OKTÓBRA 2014

 Obmedzuje Vás vysoký vek alebo nepriaznivý zdravotný stav?

plagát monitoring 2014 Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb v spolupráci s webovým portálom Sociálny Prešov a OZ TOLAMIR pripravilo aj v tomto roku monitoring vybraných sociálnych služieb s úmyslom zistiť, či sú občania mesta dostatočne informovaní o sociálnych službách a aké majú skúseností s poskytovaním sociálnych služieb v meste Prešov.

Plánom mesta je opätovným MONITORINGOM sociálnych služieb, výsledky porovnať a predložené návrhy uviesť do praxe, aby došlo k pozitívnym zmenám aj za účasti širokej verejnosti. Zámerom prieskumu je najmä poskytnutie informácií pre tých, ktorí sú na takúto sociálnu službu odkázaní alebo majú vo svojom okolí človeka, ktorý potrebuje sociálnu službu. Našou snahou je pomoc pri orientácií sa v sieti sociálnych služieb.

Monitoring je zameraný na poskytovanie týchto sociálnych služieb:

  • POŽIČIAVANIE POMÔCOK
  • OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
  • PREPRAVNÁ SLUŽBA
  • MONITOROVANIE A SIGNALIZÁCIE POTREBY POMOCI
  • MONITORING POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V JEDÁLNI

Je päť anonymných dotazníkov, ktoré môžete vyplniť priamo a odoslať cez stránku Sociálneho Prešova. Zároveň Vás prosíme, aby ste nám pomohli a oslovili nielen pracovníkov, ale aj jednotlivých klientov Vašich zariadení, prípadne priateľov a známych. Čím viac odpovedí od respondentov získame, tým aj výsledné hodnotenie bude relevantnejšie.

Prosíme Vás, aby ste aj Vy prispeli k zefektívneniu poskytovania sociálnych služieb v meste Prešov.

Požičiavanie pomôcok

poziciavanie pomocokMestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb v zmysle § 47 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona   č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov poskytuje sociálnu službu požičiavanie pomôcok.

O poskytnutie pomôcky môže požiadať občan mesta, ktorý odkázanosť na pomôcku potvrdí dokladom od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo posudkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Pomôcka je poskytovaná na dobu určitú, najdlhšie do doby vybavenia si pomôcky prostredníctvom zdravotnej poisťovne alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb Vás žiada o vyplnenie dotazníka za účelom monitorovania poskytovanej sociálnej služby požičiavanie pomôcok. Zámerom mesta je zvýšenie kvality služby na základe Vašich názorov a pripomienok.

Monitorovanie a signalizácia pomôcok

monitorovanie signalizaciaMonitorovanie a signalizácie potreby pomoci je moderná sociálna služba poskytovaná v zmysle § 52 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá ma nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie a zabezpečiť pre klienta istotu, pokoj a pocit bezpečnosti.
Uvedená služba v neočakávaných situáciách minimalizuje riziká bezmocnosti najmä vtedy, keď klient nie je schopný zavolať pomoc štandardným spôsobom

Princíp domáceho tiesňového volania je jednoduchý: Do domu, resp. bytu seniora bude nainštalovaný prístroj domáceho tiesňového volania. Ten sa skladá zo základne s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom, ktoré zabezpečia komunikáciu s dispečingom z celého bytu klienta a tlačítka tiesňového volania, ktoré je možné nosiť na zápästí ako náramok. Po jeho stlačení  sa automaticky aktivuje telefonické spojenie s dispečingom ASSR, kde vyškolení dispečeri vyhodnotia situáciu a zabezpečia potrebnú pomoc. V prípade, ak po aktivácii tiesňového volania nemožno komunikovať s klientom, musíme predpokladať, že došlo k vážnej poruche zdravia a dispečer okamžite kontaktuje osoby uvedené v dotazníku, klienta, ktoré sú kontaktnými osobami v prípade potreby. Po dôkladnom zmonitorovaní situácie dispečer zabezpečí vyslanie záchranných zložiek.
 
Prečo využívať službu "Domáce tiesňové volanie?"
Sú situácie, kedy človek v núdzi nemá poruke telefón, resp. nemôže, alebo nevládze k telefónu prísť a zavolať pomoc. Stlačenie tlačítka, ktoré nosí permanentne na zápästí nevyžaduje veľkú námahu a čo je dôležité, že pomoc príde aj v prípade, keď následne po stlačení tlačítka klient upadne do bezvedomia.

Mesto Prešov, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb (ďalej len „OSS“) z dôvodu povinnosti zabezpečenia služieb uzatvorilo zmluvu o poskytovaní uvedenej sociálnej služby s poskytovateľom:

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR), Farbiarska 29, Stará Ľubovňa

Klientova domácnosť je opatrená prvkami tiesňového volania, ktoré sú napojené na dispečing ASSR. Jednoduchým stlačením gombíka nastane hlasové prepojenie klienta s operátorom. Hlasová komunikácia a odpočúvanie prebieha prostredníctvom telekomunikačného systému NEO = nie je potrebné dvíhať, alebo držať telefónne slúchadlo.

O uvedenú sociálnu službu môže občan mesta písomne požiadať Mestský úrad v Prešove, pričom tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť si v kancelárii 1. kontaktu na Mestskom úrade alebo na webovej stránke mesta. Žiadosť je potrebné potvrdiť u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Sociálna služba - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je platená služba podľa schváleného cenníka Asociácie samaritánov Slovenskej republiky.

Na základe vyššie uvedeného má OSS záujem preveriť skúsenosť občanov mesta s poskytovaním sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Zároveň zámerom prieskumu je aj poskytnúť informácie pre tých, ktorí sú na takúto sociálnu službu odkázaní alebo majú vo svojom okolí odkázaného človeka.

Domáca opatrovateľská služba

domaca opatrovatelsky sluzbaDomáca opatrovateľská služba je moderná sociálna služba poskytovaná v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá ma nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie a zabezpečiť pre klienta základné životné potreby v domácom prirodzenom prostredí.

Sociálna služba zabezpečuje kvalitnú domácu opatrovateľskú službu v domácom prostredí klienta a zároveň zabezpečuje pokojné prežívanie jesene života v domácom prostredí bez obáv z opustenia, samoty a kontaktu s prirodzeným prostredím. Zámerom poskytovania služby je prispievať k vytváraniu pokojnej atmosféry v rodine klienta a zabezpečiť individuálne potreby podľa jeho požiadaviek. Služba sa poskytuje občanom v pokročilom veku, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a zo zdravotných dôvodov si nedokážu zabezpečiť základné životné potreby samostatne a ľuďom, ktorí sa v dôsledku choroby alebo staroby dostali do ťažko zvládnuteľných životných situácií.

Pri poskytovaní služby sa zabezpečujú nevyhnutné životné potreby občana a poskytujú sa sebaobslužné úkony (bežné úkony osobnej hygieny, donáška obeda, dohľad a pod.), nevyhnutné práce v domácnosti (upratovanie, varenie, pranie, žehlenie a pod.) a zabezpečuje sa kontakt so spoločenským prostredím (vybavovanie úradných záležitostí, návšteva lekára, prechádzky, sprievod na kultúrne podujatia a sprievod pri využívaní rôznych druhov služieb).

Podmienkou je žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, trvalý pobyt v meste Prešov a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu.
Služba sa poskytuje v pracovné dni v čase od 7:00h do 19,00 h za úhradu.

Na základe vyššie uvedeného má OSS záujem preveriť skúsenosť občanov mesta s poskytovaním sociálnej služby – domácej opatrovateľskej služby. Zároveň zámerom prieskumu je aj poskytnúť informácie pre tých, ktorí sú na takúto sociálnu službu odkázaní alebo majú vo svojom okolí odkázaného človeka.

Prepavná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a je poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Mesto Prešov, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb (ďalej len „OSS“) z dôvodu povinnosti zabezpečenia služieb uzatvorilo zmluvu o poskytovaní uvedenej sociálnej služby s neverejnými poskytovateľmi:

  1. Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov, Jarková 45, Prešov
  2. MabajEnergy Prešov, Slánska 18 so sídlom Rumanová 13, Prešov
  3. ZOM Prešov, Karpatská 18, Prešov

O uvedenú sociálnu službu môže občan mesta písomne požiadať Mestský úrad v Prešove, pričom tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť si v kancelárii 1. kontaktu na Mestskom úrade alebo na webovej stránke mesta. K žiadosti je potrebné priložiť doklad, ktorým budúci prijímateľ potvrdí odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, a to posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o odkázanosti na prepravu. Potvrdením OSS si budúci prijímateľ môže vybrať spoločnosť, ktorou chce byť prepravovaný, a s ktorou uzatvorí zmluvu o poskytovaní služieb. Prepravná služba je platená služba podľa schváleného cenníka. Výhodou prepravných spoločností je možnosť prepravy imobilných občanov.

Na základe vyššie uvedeného má OSS záujem preveriť skúsenosť občanov mesta s poskytovaním sociálnej služby – prepravnej služby. Zároveň zámerom prieskumu je aj poskytnúťinformácie pre tých, ktorí sú na takúto sociálnu službu odkázaní alebo majú vo svojom okolí odkázaného človeka.

Monitoring poskytovanie socialnych služieb

socialna sluzba jedalenMestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb v zmysle § 58 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona   č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov poskytuje podpornú sociálnu službu - stravovanie prostredníctvom jedálne alebo donášky stravy do domácnosti v týchto zariadeniach:

Strava (obed) sa v uvedených zariadeniach poskytuje v pracovných dňoch:

 

Jedáleň

Cena obeda

1.

DC Družba

2,40 €

2.

DC Sabinovská č. 34

2,40 €

3.

SČK, Jarková 45

2,20 €

4.

VAPSTRA s.r.o., Námestie mieru 2

2,40 €

Donáška stravy do domácnosti sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne VAPSTRA s.r.o., cena za obed je 2,40 € + donáška 0,20 €.

Strava (obed) sa v uvedených zariadeniach poskytuje nepretržite:

 

Jedáleň

Cena obeda

5.

Zariadenie pre seniorov Veselá

1,97 €

6.

Zariadenie pre seniorov Cemjata

1,98 €

7.

DSS Volgogradská 5

2,00 €

Podmienkou poskytovania uvedenej služby je trvalý pobyt v meste Prešov. Poberateľ dôchodku, vyplní žiadosť o poskytovanie stravovania a opakovanej dávky sociálnej pomoci, ku ktorej doloží doklad o výške príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb.

Ak výška príjmu (uvedená v tabuľke) nedosahuje stanovenú hranicu prijímateľ môže mesto Prešov požiadať o príspevok na stravovanie:

Výška príjmu u jednotlivca

Výška príspevku

Výška príjmu

u manželskej dvojice

Výška príspevku

198,09 €

30% z celkovej ceny stravného lístka

336,28 €

30% z celkovej ceny stravného lístka

297,14 €

20% z celkovej ceny stravného lístka

504,42 €

20% z celkovej ceny stravného lístka

Mestský úrad v Prešove, Sekcia služieb občanom, Oddelenie sociálnych služieb Vás žiada o vyplnenie dotazníka za účelom monitorovania poskytovanej sociálnej služby v jedálni. Zámerom MsÚ Prešov je zvýšenie kvality poskytovanej služby na základe Vašich názorov a pripomienok.

 MONITORING SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 2014 BOL UZATVORENÝ 20. OKTÓBRA 2014

Za spoluprácu Vám vrelo ďakujeme.
Pracovný tím webovej stránky Sociálny Prešov

Kontaktné osoby pre bližšie informácie sú:
za MsÚ v Prešove, Sekciu služieb občanom, oddelení sociálnych služieb
PhDr. Jana Zakarovská - +421 51 3100 527, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. Mária Hrehová - +421 51 3100 526, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

za webovú stránku Sociálny Prešov
Mgr. Renáta Kuková, OZ TOLAMIR – 0908 450 611, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy