MsÚ Prešov

Komunitný plán mesta Prešov

Žiadosť MsÚ

pdfword Prehľad žiadostí odboru sociálnych služieb MsÚ Prešov

pdfword Smernica primátora mesta Prešov SP-45

Názov žiadostiPDFWORD
Žiadosť o nájomný malometrážny bezbariérový byt pdf word
Žiadosť o opakovaný nájom bytu pdf word
Žiadosť o súhlas k prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt v nájomnom byte pdf word
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa pdf word
Žiadosť o jednorazovú dávku pre rodiny s nezaopatrenými deťmi pdf word
Žiadosť o jednorazovú dávku pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi pdf word
Žiadosť o posúdenie odkázanosti pdf word
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pdf word
Žiadosť o požičanie pomôcky pdf word
Záznam o požičaní a vrátení pomôcky pdf word
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v jedálni a opakovanej dávky sociálnej pomoci pdf word
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia pomoci pdf word
Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 20.. pdf word
Správa o vyúčtovaní finančnej dotácie na podporu projektov v sociálnej oblasti pdf word
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi pdf word
Žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD pdf word
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti pdf word

Všeobecné

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Prešov, týkajúce sa sociálnych služieb

  • VZN 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení VZN 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta: dokument
  • VZN 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení VZN mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta: dokument
  • VZN 5/2011  o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov:dokument
  • VZN 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta:dokument
  • VZN 149/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov: dokument
Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy