O nás

Občianske združenie OZ TOLAMIR vzniklo 24.01.2012 registráciou na Ministerstve vnútra, za svoju prioritu na najbližšie obdobie si zvolilo rozvoj ľudských zdrojov, a to prostredníctvom aktivít zameraných na osoby akýmkoľvek spôsobom ohrozených vylúčením zo spoločnosti, v núdzi nielen hmotnej, ale aj sociálnej, prostredníctvom pripravovaných vzdelávacích programov pre rôzne zraniteľné skupiny.

Jednou zo skupín záujmu, ktorej sa chce OZ TOLAMIR prostredníctvom svojich aktivít venovať, patrí oblasť sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, podpora sociálnych služieb, poradenstvo a aktivity zamerané na podporu osôb, skupín, ktorí sa ocitli v hmotnej, resp. sociálnej núdzi, krízovej alebo v sociálnej situácii, v ktorej potrebujú sprevádzanie, sprostredkovanie či ponúknutie odbornej pomoci s cieľom obnoviť, podporiť či rozvíjať schopnosti a možnosti konkrétnej osoby, komunitné aktivity smerujúce k skvalitneniu života, sociálnej inklúzii a pod.

Aktivity občianskeho združenia:

 • aplikácie a implementácie inovačných riešení v rámci vzdelávacích a poradenských činností združenia s dôrazom na riešenie nezamestnanosti a znižovaní miery chudoby v regiónoch
 • prípravy a realizácie podporných informačno-poradenských činnosti vo všetkých spomenutých oblastiach vedúcich k rozvoju regiónov a ľudských zdrojov
 • podpory aktivít smerujúcich k zlepšeniu postavenia menšín, ich životnej úrovne, prístupu k verejným službám, aktívne občianstvo, zvyšovanie miery tolerancie v multikultúrnom prostredí SR
 • podporovania aktivít zameraných aj na deti a mládež v regióne
 • zhromažďovania a práce s informáciami užitočnými pr rozvoj regiónu

Počas svojho krátkeho obdobia pôsobnosti sa zapojilo do mnohých aktivít. Jedným z hlavných projektov OZ TOLAMIR je realizácia a napĺňanie webovej stránky Sociálneho Prešova (www.socialnypresov.sk), ktorá funguje v spolupráci s OZ Regióny pre všetkých a Mestom Prešov, Sekciou služieb občanom.

Táto webová stránka je venovaná sociálnej oblasti a obsahuje širokú škálu informácií pre osoby, ktoré sa potrebujú zorientovať v sociálnej situácii a nájsť na jednom mieste postup krokov pri riešení rôznych problémov a situácií, ktoré je nutné v živote jednotlivcov či skupín riešiť. Sociálny Prešov je informačno-poradenský portál, ktorý združuje informácie, novinky určené predovšetkým týmto základným sociálnym skupinám, a to seniorom, zdravotne postihnutým občanom, rodinám, sociálne vyučeným občanom a občanom z málo podnetného prostredia. OZ TOLAMIR sa aktívne podieľa pri príprave, realizácii, koordinácii, grafickom a obsahovom napĺňaní spomínanej internetovej stránky. Zároveň získava, nadväzuje spoluprácu s iným organizáciami v rámci informovanosti o službách a aktivitách v sociálnej oblasti na území mesta Prešov Získané informácie spracováva a uverejňuje v jednotlivých vyššie spomínaných kategóriách.

Naše projekty:

 • Dobrý trh - Darujme si výnimočnosť I., II., III. Ročník
 • Monitoring sociálnych služieb 2013, 2014
 • Bariéry pod lupou
 • Babka, dedko nájdeme sa...?
 • Výstava obrazov Matúša Baňasa
 • Obsahová náplň webového portálu www.socialnypresov.sk

Projekty , na ktorých sme participovali:

 • Harmónia medzi generáciami
 • Zasaď si svoj strom

Projekty v spolupráci so SOCIÁLNYM PREŠOVOM, o.z.

 • I. a II. ročník Medzinárodná vedecko - odborná konferencia v spolupráci s ZpS Harmónia - Cemjata
Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy