Stanovy občianskeho združenia OZ TOLAMIR

Článok 1

Základné ustanovenia

1. OZ TOLAMIR je dobrovoľná, nezisková organizácia s právnou subjektivitou združujúcou ľudí a organizácie, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia uvedené v čl. 2.

2. Sídlo združenia: Hlavná 50, 080 01 Prešov.

Článok 2

Ciele združenia

1. OZ TOLAMIR podporuje proces rozvoja regiónov Slovenska na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach života s dôrazom na regionálny rozvoj, rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj služieb a lokálnej infraštruktúry, vytvára podmienky pre rozšírenie kultúrneho povedomia a vzdelanosti občanov v rôznych oblastiach a venuje sa komunitným aktivitám a voľnočasovým aktivitám.

2. V rámci svojej činnosti spolupracuje s relevantnými inštitúciami na úrovni štátnej, verejnej, súkromnej a občianskej sféry doma i v zahraničí.

3. Združenie je oprávnené nadväzovať priame kontakty s domácimi a zahraničnými subjektmi, inštitúciami a organizáciami spolu s ktorými spolupracuje na napĺňaní cieľov združenia.

4. Združenie vytvára širší priestor pre aplikovanie informačných systémov a informačných technológií do každodenného života, podporovanie využívania informačných systémov ako nástrojov regionálneho rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov.

5. K naplneniu cieľov združenia budú nasmerované aktivity so zameraním najmä na podporu a rozvoj regiónov, ich infraštruktúry a ľudských zdrojov v týchto oblastiach:

 • A/ školiacej a metodickej analytickej činnosti v oblasti nových zručností a vedomostí požadovaných moderným trhom práce s dôrazom na oblasť regionalistiky a aktivít zameraných na rozvoj samospráv a regiónov, ako aj IT, médií, komunikácie a cieľových skupín žijúcich a pôsobiacich v regióne
 • B/ aplikácie a implementácie inovatívnych riešení v rámci vzdelávacích a poradenských činností združenia s dôrazom na riešenie nezamestnanosti a znižovaní miery chudoby v regiónoch
 • C/ aplikácie overených metodológií riešenia problémov v oblasti regionálneho skupín do života spoločnosti na všetkých jeho úrovniach – štátnej, verejnej, občianskej a komerčnej, v nadväznosti na koncepcie Európskej únie a európskych inštitúcií
 • D/ aplikácie nových IT a elektronických, digitálnych, komunikačných médií a využitie IT a IS na riešení otázok e-vládnutia, e-vzdelávania a e-inklúzie
 • E/ implementácie elektronických nástrojov pri vytváraní nových pracovných príležitostí a pre výmenu pracovných síl
 • F/ doškoľovania a rekvalifikácie osôb prostredníctvom dištančného e-learningového vzdelávania a nového systému ďalšieho vzdelávania s využitím nových technológií
 • G/ podpory procesu ďalšieho a celoživotného vzdelávania v regiónoch, podpora formálneho a neformálneho vzdelávania, príprava nových vzdelávacích programov, tvorba vzdelávacích kurzov "šitých na mieru" vo vzťahu k cieľovým skupinám a špecifikám regiónu
 • H/ organizácie a obsahového naplnenie školení, seminárov, kurzov, worshopov, výmenných stáži so zameraním na rozvoj verejnej správy, regiónov a tretieho sektora
 • I/ aktivít zameraných na rozvoj cezhraničnej spolupráce
 • J/ konceptuálnej prípravy, obsahového naplnenia a realizácie podporných projektov a aktivít zameraných na všestranný rozvoj osobností, rozvoj služieb a lokálnej infraštruktúry s dôrazom na regionálny rozvoj vo všetkých oblastiach života
 • K/ prípravy a realizácie podporných informačno – poradenských činnosti vo všetkých spomenutých oblastiach vedúcich k rozvoju regiónov a ľudských zdrojov
 • L/ prípravy a realizácie doplnkových kultúrnych aktivít - festivaly, sympóziá, výstavy, divadelné, kultúrne a prezentačné podujatia
 • M/ podpory aktivít smerujúcich k zlepšeniu postavenia menšín, ich životnej úrovne, prístupu k verejným službám, aktívne občianstvo, zvyšovanie miery tolerancie v multikultúrnom prostredí SR
 • N/ podporovania aktivít zameraných aj na deti a mládež v regióne
 • O/ presadzovania možnosti sebarealizácie svojich členov v danej oblasti a inštitucionálneho a personálneho zabezpečenia aktivít a činností združenia
 • P/ koordinácie a realizácie komunitných programov a spolupráca s ostatnými zložkami verejného života pri presadzovaní programov rozvoja regiónu.
 • R/ zhromažďovania a práce s informáciami užitočnými pre rozvoj regiónu
 • S/ vzdelávacej a publikačnej činnosti
 • T/ neinvestičných aktivít zameraných na rozvoj medziľudských vzťahov cez kultúru, šport a ďalšie záujmové oblasti.

Článok 3

Členstvo v združení

1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi združenia a chcú sa podieľať na ich plnení. O prijatí a vylúčení člena rozhoduje Valné zhromaždenie, na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. Člen je povinný zachovávať stanovy a program združenia.

2. Práva členov združenia:

 • a) podieľať sa na činnosti združenia
 • b) voliť a byť volený do orgánov združenia
 • c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko
 • d) byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia

3. Povinnosti členov združenia:

 • a) dodržiavať stanovy združenia
 • b) napomáhať činnosti združenia, chrániť jeho poslanie a dobré meno
 • c) platiť členské príspevky
 • d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia

4. Členstvo v združení zaniká:

 • a) vystúpením (dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení)
 • b) vylúčením člena
 • c) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
 • d) zánikom združenia.

Článok 4

Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

 • a) Valné zhromaždenie
 • b) Rada/li>
 • c) Revízna komisia

2. Predseda, členovia rady a kontrolór sú volení na obdobie štyroch rokov.

3. Na odvolanie členov rady, predsedu a kontrolóra pred uplynutím obdobia je potrebná 2/3 väčšina všetkých členov združenia.

Článok 5

Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie.

2. Valné zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe a orientácii združenia a o zmene a doplnení stanov združenia, schvaľuje rozpočet a pravidlá hospodárenia združenia, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, prijíma za členov združenia a ruší členstvo v združení. Prostredníctvom Valného zhromaždenia vykonávajú členovia združenia svoje práva a povinnosti podľa týchto stanov.

3. Valné zhromaždenie volí a odvoláva predsedu, členov Rady združenia a členov Revíznej komisie.

4. Valné zhromaždenie sa koná minimálne raz do roka.

5. Valné zhromaždenie zvoláva predseda Rady. Predseda Rady písomne oznámi termín a miesto Valného zhromaždenia všetkým členom združenia najmenej 7 dní vopred.

6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. Ak sa napriek riadnemu oznámeniu nedostaví na zhromaždenie nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, môže predseda po 30 minútach zvolať mimoriadne zhromaždenie. Mimoriadne zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní najmenej jedna tretina všetkých členov.

7. Mimoriadne zhromaždenie zvoláva predseda do 30 dní od doručenia písomnej výzvy aspoň 1/3 členov zhromaždenia alebo kontrolóra.

8. Každý člen má právo jedného hlasu

Článok 6

Rada

1. Rada je výkonným orgánom združenia, organizuje prácu združenia a spravuje jeho majetok. Štatutárnym orgánom združenia je predseda. Na základe poverenia predsedom môže za združenie konať aj podpredseda.

2. Rada má troch členov, z toho jeden predseda a jeden podpredseda.

3. Podpredsedu volí Rada združenia.

4. Rada rozhoduje o prijímaní pracovníkov do pracovného alebo obdobného pomeru.

5. Zasadnutie Rady združenia zvoláva najmenej dvakrát do roka predseda združenia, ktorý vedie jeho rokovanie. Zasadnutie Rady môžu zvolať aj členovia Rady, ak o to požiadajú aspoň dvaja jeho členovia.

6. Na platnosť rozhodnutia Rady je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.

Článok 7

Revízna komisia

1. Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.

2. Revízna komisia má 3 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie. Členovia revíznej komisie si spomedzi seba zvolia hlavného kontrolóra.

3. Raz ročne podáva zhromaždeniu správu o činnosti združenia.

Článok 8

Predseda

1. Reprezentuje združenie vo vzťahu k iným združeniam, orgánom samosprávy a štátnej správy, zastupiteľským úradom a ostatným inštitúciám.

2. Za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

3. Zvoláva Radu a Valné zhromaždenia a predsedá im.

4. Na každej schôdzi Rady a na každom zasadaní zhromaždenia prednáša správu o činnosti občianskeho združenia za dané obdobie.

5. Predseda je oprávnený podniknúť nevyhnutné opatrenia, ktoré je potrebné prijať urýchlene a ktoré inak patria do pôsobnosti Rady, aby zabezpečil činnosť združenia a zabránil škode. Takéto rozhodnutia podliehajú schváleniu na najbližšom zasadnutí Rady.

Článok 9

Zásady hospodárenia s majetkom združenia

1. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

2. Združenie hospodári s majetkom, ktorý tvoria najmä dotácie, granty, podpory a dary tuzemských a zahraničných fyzických a právnických osôb, príjmy z členských príspevkov a iné príjmy, veci a majetkové práva dosahované v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Združenie môže podporovať iba aktivity iných zhodujúcimi sa s cieľmi združenia.

4. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave.

Článok 10

Zrušenie a zánik združenia

1. O zániku združenia alebo o jeho zlúčení s iným združením rozhoduje Valné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou všetkých členov.

2. Pri zániku združenia rozhodne Valné zhromaždenie uznesením o použití majetku združenia na podporu inej organizácie s podobnými účelmi. Ak nedošlo k prijatiu uznesenia podľa predchádzajúceho odseku, rozhodne o likvidácii majetku združenia likvidátor menovaný Valným zhromaždením.

V Prešove dňa 6.12.2011

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy