Vyhodnotenie monitoring 2014

Mestský úrad v Prešove, sekcia služieb občanom, oddelenie sociálnych služieb v spolupráci s webovým portálom Sociálny Prešov a OZ TOLAMIR pripravilo aj v tomto roku monitoring vybraných sociálnych služieb s úmyslom zistiť, či sú občania mesta dostatočne informovaní o sociálnych službách a aké majú skúseností s poskytovaním sociálnych služieb v meste Prešov.

V súlade so stanovenými strategickými prioritami a cieľmi na rok 2014 za Sekciu služieb občanom Mestského úradu v Prešove a Komunitným plánom sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov a navrhovanými prioritami a opatreniami Akčného plánu na roky 2014 – 2015 bol opätovne vykonaný prieskum v termíne od 2. mája do 20. októbra 2014 – „Monitoring sociálnych služieb“.

Účelom monitoringu je získanie informácií zo strany širokej verejnosti (prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a verejnosti) a porovnanie získaných informácií za rok 2013 a 2014. Zámerom Mestského úradu v Prešove, sekcie služieb občanom, oddelenia sociálnych služieb bolo naďalej takouto formou informovať o sociálnych službách, ktoré mesto Prešov poskytuje.

Monitoringom boli osobne oslovení prijímatelia sociálnych služieb a súčasne bol vykonávaný prostredníctvom webovej stránky www.socialnypresov.sk za pomoci OZ TOLAMIR a bol zameraný na tieto sociálne služby:

  • domáca opatrovateľská služba,
  • prepravná služba,
  • požičovňa pomôcok,
  • monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
  • a sociálna služba v jedálni.

Výsledky Monitoringu sociálnych služieb 2015: pdfword

zverejnila: -rk-

Agentúra VaV Slovakia Autoškola VaV Jazyková škola VaV VaV Partners VaV Akademy Média Východ Salón krásy Savoy Prenájom priestorov

agentura

akademy